2012/1

Krátké zprávy

PCI Geomatics pokračuje v organizaci webinářů zaměřených na praktické využívání programu Geomatica. Jeden z posledních se věnoval automatizovanému zpracování (ortorektifikace, mozaikování) historických leteckých snímků.

Víte, co je to spektrální pásmo red edge a jaké výhody přináší? Podívejte se na podrobnosti o družicových snímcích RapidEye a WorldView-2.

Monitoring stavu a vývoje krajiny

Data dálkového průzkumu Země se v současnosti rutinně používají v řadě oblastí a jejich využití již dávno není něčím neobvyklým či snad dokonce exkluzivním. Jednou z nejčastějších oblastí takového využití dat DPZ je monitoring krajiny.

Krajina kolem nás se dynamicky vyvíjí tak, jak se v ní střetávají často protichůdné požadavky na její funkce a využití. Krajinný pokryv odráží nejen přírodní potenciál krajiny, ale také aktuální způsob a míru jejího využití. Změny v krajinném pokryvu jsou potom často odrazem změn dominantního využití území. Krajinný pokryv je ovšem do značné míry limitní zdroj, jen omezeně obnovitelný v krátkém časovém horizontu. Krajinný pokryv a jeho změny často nevratně zakládají možnosti a limity pro další využívání krajiny v budoucnu a mají přímý vliv na kvalitu života ve všech aspektech udržitelného rozvoje. Sledování stavu a vývoje krajinného pokryvu a jeho využití (land cover/land use) patří mezi nejzákladnější podmínky nutné k efektivnímu rozhodování v krajině a sledování dopadů těchto rozhodnutí na všech úrovních veřejné správy.

Ukázka vyhodnocení vývoje struktury města za posledních 80 let v části Prahy © Gisat
Ačkoli v současné době není žádná zákonná úprava postupů pro sledování stavu a vývoje krajinného pokryvu na národní ani evropské úrovni, tyto údaje poskytují základní podklady pro velkou část evropských směrnic či národních nařízení v oblasti životního prostředí či obecně prostorového plánování (např. biodiverzita, charakterizace povodí, degradace půdy, rozrůstání sídel, obnovitelné energie, vliv klimatických změn…). Přestože tyto otázky přímo souvisejí s kvantitativními i kvalitativními charakteristikami změn v krajině, ve skutečnosti víme překvapivě málo o jejich aktuálním rozsahu, prostorové distribuci a struktuře a tím i o procesech, které k nim vedou. Máme často nedostatečné a nesrovnatelné informace popisující vývoj krajinného pokryvu a využití půdy v prostoru a čase a to znemožňuje informovaně reagovat na negativní trendy v rozvoji krajiny.
Monitoring krajiny pomocí dat DPZ, tj. sledování stavu a vývoje využití půdy a krajinného pokryvu a s tím spojená extrakce jednotlivých objektů z družicových snímků, profituje zejména ze současné velké nabídky satelitních systémů vhodných pro použití v této oblasti, větší konkurence a lepší cenové dostupnosti. Některé programy jsou dokonce od počátku koncipovány jako otevřené, tj. poskytující aktuální družicová data i rozsáhlé archivy zdarma (dnes Landsat progra přes USGS či CBERS, do budoucna program ESA Sentinel). Význam monitoringu krajiny dokládá i přítomnost mezi službami evropského programu GMES (Global Monitoring for Environment and Security). To vše samozřejmě rozšiřuje možnosti nad nimi postavených služeb.
Není to jen dostupnost družicových dat, ale i postupující standardizace datových témat a webových služeb (v Evropě pod hlavičkou INSPIRE), umožňující mnohem důmyslnější způsoby poskytování informaci o krajině získaných zpracováním dat DPZ koncovým uživatelům. K rozšíření povědomí o družicových datech obecně přispěl zásadní měrou například úspěch programu Google Earth, který představuje kreativní přístup k poskytování informací DPZ. Díky němu se velký celosvětový archiv dat DPZ dostal prakticky do každé domácnosti.

více More

Vybraný projekt
280c8_agri-ilu

Klasifikace zemědělských plodin pro monitoring pesticidů v hydrosféře

V rámci projektu „Výskyt a transport pesticidů v hydrosféře ČR“ provedl Gisat celorepublikové mapování hlavních zemědělských plodinových skupin s využitím časové řady multispektrálních družicových dat.

více More

Vybraná družice
B0819_geoeye-ilu

GeoEye-1

GeoEye-1, pokračovatel družice Ikonos, byla první komerční družicí, která nabídla snímky s prostorovým rozlišením 50cm. Archív společnosti GeoEye obsahuje všechny družicové scény pořízené od roku 2009, z nichž více než 500 pokrývá území České republiky

více More

Projekty
1271e_czu-ilu

DPZ a hodnocení krajiny
Jaký vliv má územní ochrana vodohospodářsky významných lokalit na krajinu?

Gisat se podílel na řešení projektu “Multioborové hodnocení vlivů územní ochrany vodohospodářsky významných lokalit ČR” (NAZV QH 81170). Tento tříletý projekt, zpracovávaný Českou zemědělskou univerzitou v Praze, hodnotil dopady případného vybudování nových vodních nádrží v celkem 29 vytipovaných lokalitách na krajinu a životní prostředí.

více More

Software
5f0a_gxl-logo

Geomatica a ArcGIS Online
Programy PCI pomáhají ESRI při zpracování družicových dat pro ArcGIS Online.

Nová softwarová řešení společnosti PCI Geomatics založená na technologii GeoImaging Accelerator (GXL) jsou od loňského roku používána v ESRI pro zpracování “metrových” družicových dat Ikonos, která jsou následně publikována v rámci mapového portálu ArcGIS Online. Vzorky zpracovaných dat si můžete prohlédnout zde.

více More

Družicová data
1e3e0_illustration

Snímky Sýrie
Družicové snímky jsou zdrojem informací o nepřehledné situaci v Sýrii.

Během jednoho roku v Sýrii přerostly původní protivládní demonstrace v občanskou válku. Od nápisu na zdi „Teď jsi na řadě ty!“ adresovaného před rokem prezidentovi Asadovi jako připomínka nedávného osudu jiných autokratických vládců události eskalovaly až k ostřelování městských čtvrtí vládním dělostřelectvem a ozbrojenému odporu.

více More

Bf4d7_illustration3

Vega odstartovala
Nová evropská raketa Vega při svém prvním startu úspěšně vynesla devět družic.

Start proběhl v pondělí 13.února 2012 z evropského kosmodromu Kourou na území jihoamerické Francouzské Guyany.

více More

1a7fe_illustration

Pléiades 1A debutuje
Francouzská družice Pléiades 1A úspěšně pořídila první testovací snímky.

Družice odstartovala 17.prosince 2011 z evropského kosmodromu Kourou na území jihoamerické Francouzské Guyany. První zkušební snímek byl pořízen už tři dny po startu. Družice bude pořizovat snímky pro vojenské i komerční civilní použití. Po sériích zkoušek by měla družice přejít do běžného provozu zhruba v březnu 2012.

více More

2091f_illustration

Snímek ztroskotání
Náhodný družicový radarový snímek lodě Costa Concordia jen několik hodin po ztroskotání.

V pátek 13. ledna 2012 okolo 22. hodiny místního času velká výletní loď Costa Concordia najela na útes u ostrova Giglio a skončila na mělčině silně nakloněná na pravý bok a z velké části zaplavená.

více More

2757f_illustration

Pléiades 1A odstartovala
Francouzská družice velmi vysokého rozlišením je již na oběžné dráze kolem Země.

Na komerční pořizování nejpodrobnějších barevných družicových snímků s lepším než metrovým rozlišením měly zatím monopol pouze americké společnosti DigitalGlobe a GeoEye nabízející data z družic QuickBird, GeoEye a WorldView. Nyní to má změnit po téměř desetiletí příprav francouzská družice Pléiades 1A schopná pořizovat data o rozlišení 70cm, která budou zpracována do produktů o rozlišení 0.5 metru.

více More

1b4fb_illustration

50 000 cest kolem světa
Největší evropská družice dálkového průzkumu Envisat obletěla Zemi už 50 000 krát.

Envisat, evropská družice o rozměrech nákladního automobilu, byla vynesena na oběžnou dráhu roku 2002 raketou Ariane 5G z evropského kosmodromu ve Francouzské Guayaně, zůstavá největší družicí postavenou pro dálkový průzkum Země. Družice obíhá ve výšce přes 760 km rychlostí přes 7 km/s (tj. přes 25 000 km/h) a oběhne tak okolo Země každých 100 minut. Dne 22. září 2011 tato družice po necelých deseti letech provozu uskutečnila svůj 50 000 oblet.

více More

Gisatovské novinky jsou zpravodajem geoinformační firmy Gisat s.r.o. Vycházejí nepravidelně. Neprodejné. Uveřejněné materiály lze použít pouze s uvedením zdroje.

Pro přihlášení nebo odhlášení odběru Gisatovských novinek klikněte zde.

Gisat s.r.o., Milady Horákové 57, 170 00 Praha 7, Tel / Fax: 271 741 935 / 936, E-mail: gisat@gisat.cz, Web: www.gisat.cz