2012/4

Krátké zprávy

PCI Geomatics uvolnila Linuxovou (Red Hat, Ubuntu, Suse) verzi programu Geomatica 2013.

Podívejte se na výběr nejkrásnějších snímků pořízených družicí Landsat 7 ve třech kolekcích vybraných NASA: Earth as Art, Earth as Art 2 a Earth as Art 3.

Víte o tom, že data CORINE Land Cover budou k dispozici v rámci map používaných v navigačních aplikacích v mobilních telefonech a dalších navigačních přístrojích?

Objektová klasifikace v prostředí eCognition

Je to již déle než 10 let, kdy byl poprvé představen nový, v jistém smyslu i revoluční přístup pro vyhodnocení obrazových dat - objektová klasifikace. eCognition představuje jedno z prvních softwarových řešení, které bylo založeno na této technologii. Analýza dat dálkového průzkumu Země patří mezi obory, kde objektový přístup k vyhodnocení obrazových dat našel široké spektrum využití. V říjnu tohoto roku byla oficiálně uvolněná nová verze eCognition s pořadovým označením 8.8.

Co nového přináší nová verze programu eCognition

Kromě samotných obrazových dat je možné využít pro analýzu v prostředí eCognition i další doplňující datové sady, ať už v rastrové nebo vektorové podobě (např. tématické mapové vrstvy, bodové vrstvy, apod.). S postupným rozšířením technologie laserového skenování a zvyšující se dostupností lidarových dat byly již dříve implementovány funkce pro přímý import a následné zpracování mračna bodů. Tyto nástroje jsou pravidelně rozšiřované a zdokonalované. eCognition díky vestavěným funkcím umožňuje po načtení dat z formátu las další možnosti práce s 3D daty a jejich rozšířenou analýzu. Data lze jednoduše konvertovat do rastrového formátu s aplikací požadované filtrace a získat např. rastr reprezentující výšku nebo počet odrazů. Od verze 8.7 je možné přímo pracovat i s objektovými příznaky odvozenými z 3D dat. Kombinace 2D segmentů a 3D dat představuje inovativní klasifikační přístup a integrace různých typů dat umožňuje efektivní využití pouze relevantní informace a následně i redukci výpočetní náročnosti.

Nová verze byla rozšířena o možnosti adaptace rozlišení a rozsahu rastrů odvozených z lidarových dat, virtuální kombinace 3D bodů, ale také o pokročilé možnosti filtrace a statistického vyhodnocení. Z bodů lze např. odvodit 3D linie, exportovat data v podobě 3D bodů apod. Kromě dat pořízených z leteckých nosičů umožňuje eCognition i analýzu dat pozemního skenování, např. volbou “pohledu z kamery”. Zatím stále ještě jenom v prototypovém provedení, s použitím ukázkových, nebo vlastních dat malého rozsahu, lze v prostředí eCognition po instalaci specializovaného modulu provádět i analýzu přímo ve 3D. Lze očekávat, že v dalších verzích budou tyto postupy integrovány již v plném rozsahu.

Uživatelsky příjemnou novinkou je také možnost čtení a zápisu dat ze souborové geodatabáze ESRI. Za zmínku ještě stojí informace, že současná verze je poslední, která je distribuována duálně jako 32-bitová i 64-bitová verze. Od následující verze bude k dispozici již pouze verze 64-bitová.

Mapování krajiny pomocí družicových dat

Mapování krajiny představuje jednu z nejčastějších úloh dálkového průzkumu Země. Současná široká nabídka družicových dat velmi vysokého rozlišení (Very High Resolution – VHR) poskytuje stabilní základ pro mapovací úlohy nejrůznějšího charakteru.

Ukázka klasifikace mimolesní zeleně (lokalita Nové Losiny, Ikonos)
Cílem prezentované klasifikace zemského krytu a využití půdy (Land Cover/Land Use – LC/LU) se zaměřením na zemědělský půdní fond (ZPF) a mimolesní zeleň je představit aplikaci objektového přístupu pro klasifikace provedené na širším vzorku senzorů a lokalit. Testovací mapování bylo provedeno v rámci projektu “Multioborové hodnocení vlivů územní ochrany vodohospodářsky významných lokalit ČR” zpracovávaného Českou zemědělskou univerzitou v Praze. Účelem tohoto mapování bylo vyhodnocení aktuálního stavu krajiny a zpracování prostorové databáze krajinných typů jako podkladu pro hodnocení možného vlivu a případných dopadů vybudování nových malých vodních nádrží v celkem 29 hydrologicky významných lokalitách. Klasifikace odvozené z družicových dat s prostorovým rozlišením okolo 5m a lepším poskytují vysoký stupeň prostorového detailu a jsou proto vhodné i pro mapování objektů mimo-lesní zeleně, příp. fragmentů a jiných významných prvků v krajině. Vybrané lokality zahrnovaly zejména území ležící mimo větší sídelní celky, tematicky odlišnou oblast tvořila lokalita Mostecka a blízkého okolí, zahrnující i povrchové uhelné doly.

více More

Vybraný projekt
194f2_daifor

Vývoj agro-environmentálních indikátorů pro hodnocení změn venkovské krajiny

Projekt se zaměřil na vývoj nástrojů a metodik pro hodnocení změn venkovské krajiny v České republice v kontextu společné zemědělské politiky EU. Cílem bylo demonstrovat možnosti využití družicových dat jako mapovacího nástroje pro sledování vývoje nejrůznějších agro-environmentálních aspektů zemědělské krajiny.

více More

Vybraná družice
9d0b4_kompsat3-ilu

KOMPSAT-2

Kompsat-2, pořizující optická data s prostorovým rozlišením 1m, představuje druhou z řady družic ambiciózního programu jihokorejské vesmírné agentury (KARI). Jejími dalšími následovníky jsou další dvě družice s velmi vysokým rozlišením: Kompsat-3 (start 2012, optická data s rozlišením 70 cm) a Kompsat-5 (start 2013, radarová data s rozlišením 1 m).

více More

Družicová data
2cb31_illustration

Navigační systém Galileo...
… má na oběžných drahách okolo Země čtyři fungující družice.

Dvě nové družice Galileo, v pořadí třetí a čtvrtá, byly úspěšně vyneseny na oběžnou dráhu v pátek 12. října ve 20:15 středoevropského letního času. Stejně jako předchozí dvojice družic Galileo i tyto odstartovaly z evropského kosmodromu Kourou na území jihoamerické Francouzské Guyany a vynesla je raketa Sojuz ST-B ruské konstrukce, jejímž provozovatelem je při startech z kosmodromu Kourou francouzská společnost Arianespace.

více More

27c40_miranda-ilu

První venezuelská družice...
… dálkového průzkumu Země je na oběžné dráze a pořizuje první zkušební snímky.

Čínská raketa vynesla pro Venezuelu její první družici dálkového průzkumu Země v poledne v sobotu 29. září 2012 z kosmodromu Ťiou-Čchuan (Jiuquan) v severozápadní Číně.

Smlouva, na základě které Čína vynesla tuto družici, byla podepsána 26.května 2011 a kromě nosné rakety i družice samotná byla postavená v Číně, byť ve spolupráci s 54 venezuelskými odborníky. Venezuela je tu spíše jen platící zákazník, kterému byla družice postavena a vynesena a pak předána k praktickému provozování. Hlavním kontraktorem byla na čínské straně společnost China Great Wall Industry Corporation (CGWIC).

více More

14e37_illustration

Víc než tisíc nových družic...
… má podle odhadu společnosti Euroconsult odstartovat během příštích deseti let.

Společnost Euroconsult, konzultační a analytická firma specializující se na vesmírné aplikace, komunikace a digitální vysílání, vydala aktualizovanou výzkumnou zprávu „Družice, které budou zkonstruované a vypuštěné do roku 2021 – průzkum světového trhu“, podle které se v následující dekádě (tj. v letech 2012-2021) předpokládá celosvětově vypuštění 1075 družic. Stavba a vynesení těchto družic vytvoří finanční obrat 198 miliard amerických dolarů.

více More

6b2da_illustration

Pléiades 1B odstartovala...
... a za necelý jeden rok tak následuje svojí sesterskou družici Pléiades 1A.

Družice Pléiades 1B se vznesla 2. prosince 2012 v nákladovém prostoru nosné rakety z evropského kosmodromu ve Francouzské Guyaně. Start rakety měl původně proběhnout o den dříve, ale odpočet byl zastaven 25 minut před startem, kdy byla v řídící jednotce jednoho ze systémů zjištěna odchylka. Jeden z trojice napájecích subsystémů byl identifikován jako vadný a bylo rozhodnuto ho preventivně vyměnit, ačkoliv to nebylo nezbytně nutné, protože všechny tři části pracují společně a zbylé dva by dokázaly výpadek jednoho nahradit.

více More

1533e_illustration

„Modrá skleněnka“, ...
... jedna z nejznámějších fotografií má 40 let a v mnoha ohledech je stále unikátem.

Fotografie byla pořízena 7.prosince 1972 z paluby Apolla 17. Pět hodin po startu z Floridy už tato loď s tříčlennou posádkou opustila parkovací oběžnou dráhu okolo Země a směřovala k Měsíci. Vzdálenost od Země tou dobou byla zhruba 45 062 km. Nastala situace, kdy je jejich dráha letu přivedla mezi Zemi a Slunce, takže k nim přivrácená polovina Země byla dokonale osvětlená.

více More

Projekty
Df6d_usegmes-ilu

GMES pomáhá regionům
Mapování sněhové pokrývky v České republice mezi předními evropskými projekty GMES.

V říjnu loňského roku byla v evropském parlamentu v Bruselu představena publikace “The Growing Use of GMES across Europe’s Regions”, která uvádí 67 vybraných regionálních aplikací GMES ze 17 evropských zemí.

Mapování sněhové pokrývky v České republice, které v operačním režimu provádí Gisat, je využíváno Českým hydrometeorologickým ústavem pro zpřesnění hydrologických povodňových předpovědí.

více More

6b96a_g4r-ilu

Gisat ve "Window on GMES"
Projekt UrbanAtlas+ byl vybrán do publikace o úspěšných aplikacích GMES.

Koncem loňského roku dokončil Gisat řešení projektu, jehož cílem bylo demonstrovat možnosti využití dat evropské mapovací služby GMES UrbanAtlas pro potřeby sledování a hodnocení růstu měst (urban sprawl) na základě společné analýzy s konvenčními sociálně-ekonomickými statistickými údaji.

V rámci tohoto projektu bylo zpracováno několik pilotních studií pro potřeby vybraných uživatelů: Útvaru rozvoje města (URM) Hlavního města Prahy a Krajských Úřadů Plzeňského, Moravskoslezského a Jihomoravského kraje.

více More

Software
51dda_input-small

eCognition 8.8
Trimble oficiálně uvolnil novou verzi softwarové sestavy eCognition.

Od října 2012 je k dispozici všem uživatelům nová verze produtků Trimble – eCognition s označením 8.8.

Nejnovější verze příchází s řadou inovačních funkcí, vylepšení a změn (instalace je k dispozici ke stažení zdarma všem zákazníkům s platnou podporou do října 2012). Verze eCognition 8.8 je poslední v řadě s podporou 32-bitového systému. Novější verze budou distribuovány už výhradně jako 64-bitové aplikace.

více More

Gisatovské novinky jsou zpravodajem geoinformační firmy Gisat s.r.o. Vycházejí nepravidelně. Neprodejné. Uveřejněné materiály lze použít pouze s uvedením zdroje.

Pro přihlášení nebo odhlášení odběru Gisatovských novinek klikněte zde.

Gisat s.r.o., Milady Horákové 57, 170 00 Praha 7, Tel / Fax: 271 741 935 / 936, E-mail: gisat@gisat.cz, Web: www.gisat.cz